Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp: Phần 1 - Phạm Hoàng Điệp

Phần 1 cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Pháp" của tác giả Phạm Hoàng Điệp trình bày những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp từ năm 1911 đến tháng 9/1946.