Ebook Cơ điện tử - Hệ thống chế tạo máy: Phần 1

Cuốn sách "Cơ điện tử - Hệ thống chế tạo máy" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan về hệ thống cơ điện tử; mô hình hệ thống cơ điện tử trong chế tạo máy; đáp ứng động học của các hệ thống;...Mời các bạn cùng tham khảo!