Ebook Cơ sở dữ liệu: Phần 1

Cuốn sách Cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những khái niệm nhập môn về cơ sở dữ liệu, đáp ứng cho nhu cầu học tập và nghiên cứu về kho dữ liệu, khai phá tri thức. Cuốn sách được biên soạn thành 10 chương. Trong phần 1 của ebook sau đây sẽ gồm có 5 chương, bao gồm các nội dung về môi trường cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ SQL. Mời các bạn cùng đón đọc.