Ebook Công nghệ bê tông: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Công nghệ bê tông" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 10 - Thiết kế cấp phối bêtông nặng; Chương 11 - Những biến dạng bêtông nặng khác; Chương 12 - Bêtông hạt nhỏ; Chương 13 - Bêtông nhẹ; Chương 14 - Các loại bêtông riêng biệt; Chương 15 - Bêtông đặc biệt; Chương 16 - Vữa xây dựng và các hỗn hợp trộn sẵn; Chương 17 - Chế tạo và lèn chặt hỗn hợp bêtông; Chương 18 - Thi công bêtông kết cấu liền khối; Chương 19 - Bêtông cốt thép đúc sẵn;... Mời các bạn cùng tham khảo!