Ebook Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên: Phần 2 - Trần Minh Siêu

Phần 2 cuốn sách "Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên" của tác giả Trần Minh Siêu với các nội dung: Lò rèn Cố Điền, Giếng Cốc, nhà thầy cử Vương, cây đa và sân vận động Làng Sen, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, nhà thờ họ Nguyễn Sinh, nhà ông Nguyễn Sinh Nhậm - ông nội Bác Hồ.