Ebook Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam: Phần 1

Ebook Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam được biên soạn nhằm mục đích nghiên cứu các vấn đề pháp lý trong hoạt động sàn giao dịch bất động sản, tìm hiểu tình hình hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản hiện nay, những mặt hạn chế của các sàn giao dịch, qua đó đề xuất những giải pháp khắc phục những tồn tại đó hoàn thiện và phát triển. Phần 1 của ebook gồm các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về sàn giao dịch bất động sản, pháp luật thực định và thực trạng hoạt động giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.