Ebook Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giải pháp hoàn thiện hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quản lý sàn giao dịch, nguồn nhân lực của sàn giao dịch, tổ chức quản lý, điều hành sàn giao dịch, đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động sàn giao dịch bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo.