Ebook Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng - ThS. Nguyễn Việt Tuấn

Cuốn sách Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng gồm có 3 phần chính là: Tóm tắt lại lý thuyết môn học Tổ chức thi công xây dựng đã giảng dạy tại các trường đại học ở Việt Nam và đưa vào một số nội dung cần thiết; Những câu hỏi chính yếu mà những kỹ sư xây dựng thiết kế thi công hay điều khiển thi công cần phải nắm vững;...Mời các bạn cùng tham khảo!