Ebook Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018: Phần 1

Tài liệu "Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc chung và các số liệu cơ bản trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; Tính toán cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc; Tính toán cấu kiện chịu uốn trên tiết diện nghiêng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.