Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 1

Cuốn sách Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có 3 chương, cung cấp cho người đọc những kiến thức về: Tình hình ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước trong công trình xây dựng; hệ kết cấu dầm sàn bê tông ứng lực trước trong nhà nhiều tầng; tính toán kết cấu dầm, sàn bê tông ứng lực trước. Mời các bạn cùng tham khảo.