Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1

Tài liệu "Kết cấu nhịp cầu thép" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu làm cầu thép; Cấu tạo cầu dầm đặc; Cầu dầm bêtông cốt thép - bêtông; Cấu tạo cầu giàn thép;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.