Ebook Kinh tế học đô thị: Phần 1

Tài liệu "Kinh tế học đô thị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển đô thị; Đô thị hóa; Qui mô đô thị; Tăng trưởng kinh tế đô thị; Cơ cấu các ngành kinh tế đô thị; Kết cấu hạ tầng đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.