Ebook Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhìn, hiểu và nhớ; Các bài tập chủ yếu để luyện đọc nhanh; Luyện đọc nhanh như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.