Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL: Phần 1

Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL - Phần 1: Khởi động nhanh cùng PHP và MySQL. Phần này gồm có các chương: Chương 1: Giới thiệu lập trình web với PHP; Chương 2: Hướng dẫn viết mã cho ứng dụng PHP; Chương 3: Giới thiệu cơ sở dữ liệu quan hệ và MySQL; Chương 4: Hướng dẫn sử dụng PHP với cơ sở dữ liệu MySQL; Chương 5: Hướng dẫn sửa dụng mô hình MVC để tổ chức mã; Chương 6: Hướng dẫn kiểm thử và sửa lỗi ứng dụng PHP. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.