Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL: Phần 2

Ebook Lập trình cơ bản PHP và MySQL - Phần 2: Lập trình PHP cơ bản với MySQL. Phần này gồm có các chương: Chương 7: Hướng dẫn làm việc với dữ liệu của form; Chương 8: Hướng dẫn viết câu lệnh điều khiển; Chương 9: Hướng dẫn làm việc với chuỗi và số; Chương 10: Hướng dẫn làm việc với ngày tháng; Chương 11: Hướng dẫn tạo và sử dụng mảng; Chương 12: Hướng dẫn làm việc với cookie và phiên bản làm việc; Chương 13: Hướng dẫn tạo và sử dụng hàm; Chương 14: Hướng dẫn tạo và sử dụng đối tượng; Chương 15: Website sử dụng cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)