Ebook Lean six sigma: Phần 1 - Nguyễn Như Phong

Phần 1 của cuốn sách "Lean six sigma" gồm 6 chương đầu, giới thiệu về hệ thống sản xuất, tư duy tinh gọn, công cụ tinh gọn, quản lý chuỗi giá trị, tư duy six sigma, công cụ six sigma,... Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)