Ebook Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và các quy định về lao động - tiền lương bảo hiểm xã hội 2007: Phần 2

Ebook Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và các quy định về lao động - tiền lương bảo hiểm xã hội 2007: Phần 2 trình bày các nội dung về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, các quy định về xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất, các quy định điều chỉnh chế độ tiền lương và phụ cấp lương, quyết định 181/2006/QĐ-TTG, thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.