Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1

Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Môi trường pháp luật quốc tế; Sự phát triển của doanh nghiệp quốc tế; Luật quốc tế về doanh nghiệp; Các truyền thống luật pháp phương Tây chính yếu; Các truyền thống pháp luật ngoài phương Tây;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.