Ebook Luật sở hữu trí tuệ năm 2005: Phần 1

Ebook Luật sở hữu trí tuệ năm 2005: Phần 1 trình bày những quy luật chung về luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, điều kiện bảo hộ quyền tác giả,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.