Ebook Luyện thi TOEIC 750 Listening: Phần 1

Ebook Luyện thi TOEIC 750 Listening: Phần 1 gồm có những nội dung: Chapter 1 Chiến lược đạt điểm cao trong part 1; Chapter 2 Bức ảnh xuất hiện 1 người; Chapter 3 Bức ảnh xuất hiện 2 người trở lên; Chapter 4 Bức ảnh đồ vật/phong cảnh; Chiến lược đạt điểm cao trong part 2; Chapter 6 Câu hỏi có từ nghi vấn; Chapter 7 Câu hỏi thông thường.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)