Ebook Luyện thi TOEIC 750 Listening: Phần 2

Ebook Luyện thi TOEIC 750 Listening: Phần 2 gồm có những nội dung: Chapter 8 Chiến lược đạt điểm cao trong part 3; Chapter 9 Chiến lược cho các dạng câu hỏi; Chapter 10 Các câu hỏi về nội dung chi tiết; Chapter 11 Các tình huống hội thoại hằng ngày; Chapter 12 Chiến lược đạt điểm cao trong part 4; Chapter 13 Các dạng câu hỏi tổng quát; Chapter 14 Dạng câu hỏi về thông tin chi tiết; Chapter 15 Các dạng bài nói.