Ebook Mẫu soạn thảo văn bản - hợp đồng thông dung: Phần 1

Văn bản và soạn thảo văn bản là một công cụ giao tiếp chủ yếu, là một kênh thông tin riêng biệt cho các doanh nghiệp trong việc lập và ký kết các hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự... và cũng là công tác quan trọng và thường xuyên trong các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và mọi công dân. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu Văn bản, hợp đồng thông dụng - Các loại mẫu soạn thảo được chia sẻ dưới đây.