Ebook Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

Cuốn sách "Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa" Phần 1 trình bày về vai trò nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!