Ebook Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Nhà nước với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa" Phần 2 trình bày về kinh tế tri thức lý luận và thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo!