Ebook Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm: Phần 1

Cuốn sách "Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm" tập trung trình bày những nét chính về cơ sở lý thuyết, hướng dẫn sử dụng và các bước giải một số bài toán điển hình trong công trình xây dựng bằng phần mềm. Cuốn sách gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu cơ sở lý thuyết trong phần mềm Plaxis 3D Foundation, hướng dẫn sử dụng phần mềm Plaxis 3D Foundation, trình tự giải một bài toán bằng phần mềm Plaxis 3D Foundation. Mời các bạn cùng tham khảo.