Ebook Phương pháp tiếp cận mới về Quy hoạch và quản lý đô thị (Tập 2): Phần 1 - Nguyễn Đăng Sơn

Ebook Phương pháp tiếp cận mới về Quy hoạch và quản lý đô thị (Tập 2): Phần 1 gồm các nội dung chính như: Thành phố Hồ Chí Minh hòn ngọc sáng ở thế kỷ XXI; đô thị Việt Nam trong xu hướng khu vực hoá; lập kế hoạch đầu tư đa ngành; vùng thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm đô thị mới; đô thị sinh thái; khu chế xuất đầu tiên ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:unknown local index 'libdocuments' in search request