Ebook Phương pháp tiếp cận mới về Quy hoạch và quản lý đô thị (Tập 2): Phần 2 - Nguyễn Đăng Sơn

Tiếp nội dung phần 1, ebook Phương pháp tiếp cận mới về Quy hoạch và quản lý đô thị (Tập 2): Phần 2 gồm các nội dung chính như: tăng cường quản lý nhà nước về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh; quản lý thành phố theo chiến lược; hệ thống quản lý theo kế hoạch; quản lý môi trường đô thị và xử phạt hành vi gây ô nhiễm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)