Ebook Quản lý nhà nước về đô thị: Phần 2 - PGS. TS. Phạm Kim Giao

Tiếp nội dung phần 1, Quản lý nhà nước về đô thị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: vai trò của nhà nước trong xây dựng phát triển và quản lý đô thị; phân loại, phân cấp quản lý hành chính nhà nước về đô thị; quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị; quản lý nhà nước về nhà ở, đất ở; quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)