Ebook Quy trình kinh doanh điện năng: Áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam - Phần 1

"Quy trình kinh doanh điện năng: Áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình cấp điện; Quy trình ký hợp đồng và quản lý hợp đồng mua bán điện; Quy trình lắp đặt và quản lý hệ thống đo đếm điện năng; Quy trình ghi chỉ số công tơ; Quy trình lập hóa đơn tiền điện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

ERROR:unknown local index 'libdocuments' in search request