Ebook Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều): Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Sử dụng AutoCAD 2000 (Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 15 - Thiết lập bản vẽ theo mẫu TCVN; Chương 16 - Các lệnh vẽ và tạo hình 2; Chương 17 - Các lệnh hiệu chỉnh 2; Chương 18 - Hiệu chỉnh bằng GRIPS; Chương 19 - Phương pháp vẽ các hình chiếu vuông góc; Chương 20 - Phương pháp vẽ hình chiếu trục đo; Chương 21 - Block và chèn block; Chương 22 - Thuộc tính của block; Chương 23 - Tham khảo ngoài (Xref);... Mời các bạn cùng tham khảo!