Ebook Tập làm kế toán vật tư trên excel: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Tập làm kế toán vật tư trên excel" trình bày một số kiến thức excel cơ bản bao gồm: thao tác với bảng tính, thao tác với các cell, xử lý cơ bản trình bày dữ liệu, công thức và hàm, làm việc với cơ sở dữ liệu, biểu đồ,... Mời các bạn cùng tham khảo!