Ebook Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272 -05: Phần 3

Phần 3 cuốn sách “Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272 -05” trình bày các nội dung: Quy định chung về cấu tạo và bố trí cốt thép; lựa chọn và bố trí cốt thép các bộ phận cầu, kiểm toán bản mặt cầu, kiểm toán dầm ngang, kiểm toán dầm dọc, kiểm toán trụ và bệ móng trụ cầu.