Ebook Thủy lực công trình thoát nước: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Thủy lực công trình thoát nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình; Công trình nối tiếp; Cầu và cống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)