Ebook Tìm hiểu Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Tìm hiểu Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005" trình bày về: Phần thứ nhất - Nội dung cơ bản của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005; Phần thứ hai - Hỏi đáp về Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Mời các bạn cùng tham khảo!