Ebook Tìm hiểu Luật Giao thông đường thủy nội địa: Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

Ebook "Tìm hiểu Luật Giao thông đường thủy nội địa: Phần 1" nhằm giúp các bạn hiểu hơn về luật Giao thông đường thủy nội địa. Tài liệu giới thiệu về những quy định chung; quy hoạch, xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; phương tiện thủy nội địa; yêu cầu về thuyền viên và người lái phương tiện; quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện.