Ebook Tổ chức không gian bên trong nhà công nghiệp và bố cục trang trí các căn hộ hiện đại: Phần 2 - TS.KTS. Vũ Duy Cừ (chủ biên)

Ebook Tổ chức không gian bên trong nhà công nghiệp và bố cục trang trí các căn hộ hiện đại: Phần 2 - Bố cục và trang trí các căn hộ hiện đại gồm 3 chương: Chương 1 - Đặc diểm, yêu cầu bố cục và trang trí các căn hộ hiện đại, Chương 2 - Màu sắc ánh sáng, tác phẩm nghệ thuật và vật liệu trang trí nội thất, Chương 3 - Những ví dụ về bố cục và trang trí các căn hộ hiện đại.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)