Ebook Tóm tắt các công trình khoa học giai đoạn 2005 - 2010: Phần 1 - ĐH Thái Nguyên

Ebook Tóm tắt các công trình khoa học giai đoạn 2005 - 2010 nhằm mục đích giới thiệu rộng rãi các kết quả nghiên cứu, công bố khoa học của các nhà khoa học thuộc ĐH Thái Nguyên giai đoạn 2005 - 2010. Sách được chia làm 2 phần. Dưới đây là nội dung phần 1 cuốn sách.