Ebook Tóm tắt các công trình khoa học giai đoạn 2005 - 2010: Phần 2 - ĐH Thái Nguyên

Tiếp theo phần 1, phần 2 cuốn "Tóm tắt các công trình khoa học giai đoạn 2005 - 2010" của ĐH Thái Nguyên gồm các công trình khoa học từ trang 129 trở đi. Mỗi công trình nghiên cứu khoa học ghi rõ tên đề tài, tóm tắt nội dung chính của đề tài. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu khoa học, các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm nghiên cứu khoa học.