Ebook Tự động điều khiển các quá trình nhiệt - lạnh: Phần 1

Phần 1 cuốn "Tự động điều khiển các quá trình nhiệt - lạnh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các thiết bị đo lường - tự dộng điều khiển các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh; cơ sở kỹ thuật điện và truyền động điện tự động trong các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh.