Ebook Ứng dụng trường khí trong đời sống và kiến trúc: Phần 2

Tài liệu "Ứng dụng trường khí trong đời sống và kiến trúc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tìm tòi mới về phong thủy - sự phát hiện trường khí xoắn vũ trụ; Sự khám phá về phù chú - quỹ tích của khí;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.