Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Minh Hòa

Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tiến trình đô thị hoá, phát triển không gian và quản lý đô thị của một số thành phố châu Á. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)