Giải bài toán độ tin cậy của kết cấu BTCT trên nền đàn hồi

Bài viết trình bày phương pháp tính toán xác định độ tin cậy của các dầm trên nền đàn hồi và minh họa bằng ví dụ tính độ tin cậy của bản đáy của ụ tàu khô.