Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế - NXB Thống kê

"Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế" có nội dung gồm 9 chương: Chương 1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, chương 2 các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ, chương 3 sự phát sinh phát triển và suy thoái của KTCT học tư sản cổ điển từ giữa thế kỷ XV đến XIX, chương 4 kinh tế chính trị học tiểu tư sản, chương 5 học thuyết kinh tế của các nhà XHCN không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX, chương 6 sự phát sinh và phát triển KTCT học Mác-Lênin, chương 7 các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển, chương 8 các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes, chương 9 các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới.