Giáo trình Linh kiện điện tử - ĐH GTVT

Giáo trình Linh kiện điện tử gồm các chương sau: Chương 1 - Linh kiện thụ động, Chương 2 - Các linh kiện tích cực, Chương 4 - Transistor hiệu ứng trường (FET), Chương 5 - Linh kiện quang điện tử.