Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 1

Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 nhập môn xử lý ảnh, chương 2 biến đổi xử lý ảnh, chương 3 phương pháp phân đoạn ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.