Giáo trình Phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1

Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1 gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 Tổng quan về lập trình di động và mô trường phát triển; Chương 2 Làm quen với công cụ lập trình Android studio; Chương 3 Cài đặt thiết bị di động và chạy ứng dụng Android; Chương 4 Layout và view cơ bản trong Android; Chương 5 Các kỹ thuật lập trình sự kiện trên view. Mời các bạn cùng tham khảo.