Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2

Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 6 Cửa sổ thông báo thường dùng trong Android; Chương 7 View nâng cao trong Android; Chương 8 Cách chuyển ngôn ngữ trong di động; Chương 9 Activity và Intent; Chương 10 Assets và lưu trạng thái ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.