Giáo trình Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm - TS. Nguyễn Văn Định

Bảo hiểm thương mại là một dịch vụ hoạt động tài chính ngày càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nhằm phục vụ cho công tác đào tạo cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm TS.Nguyễn Văn Định đã biên soạn giáo trình này để giúp sinh viên biết sự cần thiết, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của quản trị bảo hiểm, dựa vào những cơ sở nào để có cách quản lý hiệu quả nhất.