Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

Giáo trình Quản trị học phần 1 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 tổng quan về quản trị, chương 2 sự phát triển của lý thuyết quản trị, chương 3 môi trường quản trị và các xu hướng thay đổi, chương 4 hoạch định và thiết lập mục tiêu, chương 5 hình thành và tổ chức thực hiện chiến lược, chương 6 lập và ra quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.