Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

Giáo trình Quản trị học: Phần 2 gồm có 6 chương với những nội dung cơ bản sau: Chương 7 thiết kế cơ cấu tổ chức, chương 8 quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, chương 9 lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, chương 10 động viên nhân viên, chương 11 quản trị truyền thông trong tổ chức, chương 12 kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)